Nasza Oferta

judge-gavel-on-a-wooden-desk-law-books-background-PNNDSLB
Wieloletnie doświadczenie na rynku usług prawnych

20 lat w branży usług prawnych

Kancelaria Radcy Prawnego Arkadiusz Kozik z powodzeniem funkcjonuje na rynku usług prawniczych od dwudziestu lat. Specjalizuje się w kompleksowej obsłudze krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, jak również banków oraz osób fizycznych, w tym cudzoziemców. Podstawę i zakres czynności świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej reguluje ustawa z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r., Nr 123, poz. 1059 z późniejszymi zmianami).

Współpracujemy z najlepszymi specjalistami

Kancelaria utrzymuje scisłe kontakty z notariuszami, adwokatami, radcami prawymi. W chwili obecnej współdziała ze specjalistami - pracownikami naukowymi i wieloletnimi praktykami - z zakresu PRAWA: administracyjnego, autorskiego, bankowego, cywilnego, finansowego, handlowego, karnego, konstytucyjnego, o ochronie srodowiska oraz zwierzat, podatkowego, pracy, prasowego, samorzadowego, o stowarzyszeniach, o ochronie danych osobowych, o nieuczciwej konkurencji i praktyk monopolistycznych, o wykroczeniach, wyborczego - oraz gałęzi im pokrewnych.

 

Dysponując wypracowanymi określonymi standardami umownymi w zakresie współpracy z moimi Klientami, zdaję sobie jednocześnie sprawę z faktu, iż w niektórych przypadkach operowanie sztywnymi szablonami umów nie jest możliwe, z tego względu traktuję każdego klienta indywidualnie, prowadząc bezpośrednie rozmowy mające na celu dostosowanie usług do Państwa indywidualnych potrzeb.

Zakres świadczonej obsługi prawnej

 • Contract

  Obsługa Prawna

  Osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, instytucji, osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, banków

 • Agreement

  Zastępstwo procesowe

  W postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych, cywilnych, z zakresu prawa pracy.

 • Gavel

  Sporządzanie umów

  Oraz projektów umów dotyczących wszelkich czynności prawnych.

 • law-moneybag-free-img

  Dochodzenie należności

  Na drodze postępowania polubownego, sądowego i egzekucyjnego.

Zakres działalności Kancelarii, ze względu na krąg osób z nią współpracujących, obejmuje całkowite spektrum problematyki prawnej. W szczególności w zakres ten wchodzi reprezentacja procesowa w postępowaniu cywilnym, karnym, karno - skarbowym, administracyjnym i podatkowym.
 • Problematyka przekształcania spółek prawa handlowego i jednoosobowych działalności gospodarczych.
 • Przeprowadzanie spraw rozwodowych również dla klientów zamieszkałych za granicą Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Doradztwo dla osób prowadzących działalność gospodarczą.
 • Prowadzenie spraw z zakresu prawa podatkowego, problematyka optymalizacji podatkowej.
 • Pomoc w sprawach postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych.
 • Obsługa cudzoziemców.
Szczegółowy zakres świadczonej pomocy prawnej :
 • Obsługa prawna osób fizycznych, podmiotów gospodarczych, instytucji, osób prawnych, jednostek samorządu terytorialnego, banków 
 • Zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych w sprawach gospodarczych, cywilnych, z zakresu prawa pracy.
 • Dochodzenie należności 
  na drodze postępowania polubownego, sądowego i egzekucyjnego.
 • Sporządzanie ekspertyz i opinii prawnych
 • Sporządzanie umów i projektów umów 
  dotyczących wszelkich czynności prawnych.
 • Prowadzenie postępowań rejestrowych spółek i wszelkich innych podmiotów gospodarczych 
 • Prowadzenie spraw z zakresu prawa o księgach wieczystych.
 • Obsługa prawna cudzoziemców 
  i zagranicznych podmiotów gospodarczych.
 • Opracowywanie wniosków w sprawach postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych oraz upadłościowych i naprawczych.
 • Prowadzenie spraw z zakresu odszkodowań komunikacyjnych oraz spraw ubezpieczeniowych.
 • Uczestnictwo w negocjacjach handlowych.

Nasza Kancelaria prowadzi wszystkie rodzaje spraw karnych, karnych gospodarczych i karnych skarbowych.

Ideą nadrzędną realizowaną przez Kancelarię, jest przede wszystkim dobro Zleceniodawcy, szybkość i skuteczność prowadzonych na jego rzecz działań oraz pełne zaufanie i uczciwość we wzajemnych relacjach. Udaje się to osiągnąć dzięki odpowiedniemu zapleczu technicznemu, organizacyjnemu i osobowemu, niezbędnemu do świadczenia profesjonalnej obsługi prawnej.

Kancelaria gwarantuje całkowitą poufność informacji uzyskanych w związku z prowadzeniem sprawy oraz pełne bezpieczeństwo danych, w których posiadanie weszła w ramach świadczenia obsługi prawnej.

Zasady współpracy

 • Kancelaria, w zależności od Państwa wyboru, świadczyć będzie kompleksową obsługę prawną lub realizować pojedyncze zlecenia Spółki w zakresie bieżących spraw.

 • Wszelkie sprawy Spółki będą załatwiane niezwłocznie i traktowane priorytetowo.

 • Na życzenie Zleceniodawcy Kancelaria, przed skierowaniem

  sprawy na drogę postępowania sądowego, przygotuje opinię prawną dotyczącą przekazanej sprawy i obejmującą :

  1. ocenę prawną dostarczonej przez Zleceniodawcę dokumentacji;
  2. zgromadzenie informacji rejestrowych odnośnie przedsiębiorstwa dłużnika (RHB, KRS, przegląd akt rejestrowych, dane zawarte w ewidencji działalności gospodarczej, REGON, potwierdzenie numeru NIP, Centralne Biuro Adresowe);
  3. analizę praw majątkowych dłużnika w aspekcie jego wypłacalności;
  4. informację o stanie cywilnym dłużnika, ewentualnych majątkowych umowach małżeńskich (dane szczególnie istotne w przypadku egzekucji)
  5. ocenę szans na skuteczne zaspokojenie wierzyciela oraz wskazanie możliwych kierunków działań na podstawie zgromadzonych informacji.
 • Kancelaria przekaże Zleceniodawcy raporty o aktualnym stanie prowadzonych na jego rzecz spraw. Terminy przekazywania raportów wskazuje Zleceniodawca. Niezależnie od powyższych raportów Kancelaria natychmiast powiadomi Zleceniodawcę o istotnych zmianach w sprawie.

 • Kancelaria gwarantuje pełną dyspozycyjność prawników dla potrzeb Zleceniodawcy oraz nieograniczony kontakt.

 • Wynagrodzenie Kancelarii za prowadzenie spraw na drodze procesowej nie obejmuje opłat skarbowych, kosztów sądowych, egzekucyjnych oraz wynagrodzenia biegłych tłumaczy przysięgłych i biegłych sądowych, które to pokrywa Zleceniodawca. Koszty sądowe obejmują opłaty sądowe oraz wydatki. W opłatach sądowych mieszczą się wpis sądowy i opłaty kancelaryjne.

 • Przedstawione zasady współpracy oraz zaproponowane stawki wynagrodzenia Kancelarii mogą być każdorazowo negocjowane.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie kancelarii za prowadzenie stałej obsługi prawnej - Opcje do negocjacji.

 • Rozliczenie według opłaty ryczałtowej /Forma preferowana przez Kancelarię

  1. Opłata ryczałtowa ustalona przez strony i opłacana miesięcznie, pobierana będzie za świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w wymiarze odpowiadającym potrzebom Zleceniodawcy.
  2. Zleceniodawca dokonuje zapłaty na podstawie wystawionej przez Kancelarię faktury VAT.
  3. Kwota miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego obejmuje wynagrodzenie za wszelkie czynności związane ze świadczeniem obsługi prawnej na rzecz Zleceniodawcy, w tym prowadzenie wszelkich spraw sądowych i egzekucyjnych.
  4. W tym systemie wynagradzania Kancelaria nie pobiera jakiegokolwiek dodatkowego wynagrodzenia za zastępstwo procesowe Zleceniodawcy przed organami administracji publicznej oraz sądami powszechnymi niezależnie od instancji.
  5. Koszty zastępstwa procesowego zasądzone na rzecz Kancelarii przez Sąd tytułem wynagrodzenia radcowskiego wypłacane są przez Zleceniodawcę tylko w przypadku ich wyegzekwowania od dłużnika. W przypadku bezskutecznej egzekucji dłużnika, Zleceniodawca nie ma obowiązku zwrócić Kancelarii zasądzonego przez Sąd wynagrodzenia radcowskiego.
  6. Ten rodzaj wynagrodzenia jest preferowany przez Kancelarię i stosowany w kontaktach z większością klientów.

 • Rozliczenie według stawki godzinowej

  1. Wysokość wynagrodzenia określa nakład czasu pracy na jednostkę zadania wyrażony w godzinach lub minutach.
  2. Czas pracy Kancelarii jest rozliczany dla każdego pracownika Kancelarii pracującego nad sprawą i ewidencjonowany w programie komputerowym obsługującym Kancelarię, oraz zestawiany w postaci raportów jednorazowych lub miesięcznych stanowiących podstawę rozliczenia z klientem.
  3. Wraz z rejestracją czasu pracy odbywa się rejestracja wydatków Kancelarii.
  4. Rozliczenie wynagrodzenia jest dokonywane na podstawie zestawienia przepracowanych godzin.
  5. Powyższe zestawienie zostanie sporządzone w ciągu pięciu pierwszych roboczych dni miesiąca następującego po miesiącu objętym zestawieniem.
  6. Zestawienie wraz z fakturą VAT zostanie w powyższym terminie przesłane Zleceniodawcy.

 • Rozliczenie według stawki przewidzianej w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości.

  1. Wysokość wynagrodzenia określa Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenie przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2002 r., Nr 163, poz. 1349).
  2. Zleceniodawca dokonuje zapłaty na podstawie wystawionej przez Kancelarię faktury VAT.

Informacje Końcowe

Powyższa oferta stanowi propozycję o charakterze ramowym i szczegółowe zasady mogą być w przyszłości dostosowane do potrzeb firmy. Do Państwa wyboru pozostawiamy decyzję w sprawie zakresu współpracy, czy ma ona objąć stałą obsługę prawną, czy też ograniczy się jedynie do prowadzenia poszczególnych spraw sądowych lub pojedynczych zleceń.

Wyrażam nadzieję, iż niniejsza oferta w należyty sposób przybliży możliwości Kancelarii, zaś nawiązana na jej podstawie współpraca będzie podstawą do realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Z mojej strony wolę takąż całą mocą deklaruję i podkreślam.

Pracownicy i Współpracownicy

Radcowie prawni:

 • Arkadiusz Kozik
 • Artur Juszczyk
 • Piotr Kmiecik

Dział egzekucji

 • Kamil Olszowy - menedżer ds. windykacji
 • oraz pracownicy pomocniczy

Dział prawny

 • Kamil Olszowy
 • Andżelika Słota
 • oraz pracownicy pomocniczy

Aplikanci radcowscy i asystenci radcy prawnego

 • radca prawny Mariusz Marć
 • radca prawny Marzena Odrobińska
 • oraz inni radcowie i osoby współpracujące.